počet produktů: 0
cena: 0 CZK
počítadlo přístupů
online: 2
dnes: 7
týden: 111
celkem: 137862
Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Aplikace obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TELEKOMUNIKACE 5 s.r.o., se sídlem Praha 9, Rudníkovská 186 , PSČ 190 12 , identifikační číslo 64939481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího (dále jen „webové rozhraní obchodu“), jenž je prodávajícím provozován zejména na internetové adrese http://www.telekomunikace5.cz, přičemž jsou rozdílně upravena práva a povinnosti:

a) mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, přičemž kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku,
b) mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, definovanou ust. § 420 občanského zákoníku, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou při zabezpečování veřejných potřeb (dále jen „kupující podnikatel“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále  občanským zákoníkem, přičemž kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

1.2. Označení kupujícího. Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako kupující.

1.3. Právní řád. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

1.4. Webové stránky. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího, které jsou umístěny zejména na internetové adrese (dále jen „webové stránky“) a další související právní vztahy.

1.5. Odchylná ujednání v kupní smlouvě. Práva a povinnosti odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Jazyk kupní smlouvy. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Předchozí obchodní podmínky. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Založení uživatelského účtu. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Údaje kupujícího. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které je povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.3. Zabezpečení. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Zrušení uživatelského účtu. Prodávající může kdykoliv bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než pět (5) let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Dostupnost uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Nabídka zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, tj. zejména název a hlavní charakteristiky zboží, ceny zboží a náklady na jeho balení a dodání. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech daní a veškerých souvisejících poplatků a příspěvků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Umístěním nabídky zboží ve webovém rozhraní obchodu vyjadřuje prodávající svou vůli uzavřít s kupujícím kupní smlouvu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

3.2. Objednávka. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

a) volbu režimu kupní smlouvy kupujícím podle čl. 3.3,
b) informace o kupujícím,
c) informace o objednávaném zboží (kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
d) informace o požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží,
e) informace o požadovaném způsobu doručení zboží a
f) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3. Volba režimu kupní smlouvy kupujícím. Kupující má možnost v objednávce zvolit, zda uzavírá smlouvu jako kupující spotřebitel (volbou „kupuji jako spotřebitel“) anebo jako kupující podnikatel (volbou „kupuji jako podnikatel“). Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit. Kupující podnikatel svou volbou prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici kupujícího podnikatele uvedenou v čl. 1.1 a uzavírá kupní smlouvu v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo při zabezpečování veřejných potřeb.

3.4. Potvrzení objednávky. Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat, měnit a opravovat údaje, které do objednávky vložil. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Neprodleně po přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

3.7. Lhůta k dodání zboží. Kupující bere na vědomí, že lhůta k dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační. Kupní smlouva proto neobsahuje dohodu smluvních stran na konkrétní lhůtě k dodání zboží. Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem ve smyslu ust. § 613 občanského zákoníku.

3.8. Zjevně nízká kupní cena. Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky. Jedná se o kupní smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy, která je od počátku absolutně neplatná. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

3.9. Náklady kupujícího související s uzavřením kupní smlouvy. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.10. Změna kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy může kupující požádat prodávajícího (nejlépe prostřednictvím elektronické pošty na email: obchod@telekomunikace5.cz o změnu obsahu kupní smlouvy. Kupní smlouva je změněna okamžikem doručení oznámení prodávajícího o přijetí změny kupní smlouvy na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího.

3.11. Darovací smlouva. Pokud prodávající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy poskytl kupujícímu jakýkoliv dárek, došlo tím mezi smluvními stranami k uzavření darovací smlouvy, jejíž platnost a účinnost je přímo závislá na kupní smlouvě, přičemž darovací smlouva obsahuje rozvazovací podmínku, podle které zaniká současně se zánikem kupní smlouvy (čl. 5.10), zejména pokud kupující spotřebitel využije svého práva odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 5.2, je povinen prodávajícímu společně s vráceným zbožím vrátit také prodávajícím poskytnuté dárky.

 

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cena. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Kupní cenou se rozumí také náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.2. Způsoby zaplacení kupní ceny. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti v provozovně prodávajícího určené k výdeji zboží;
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
c) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo :6319710247/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), přičemž je kupující povinen uvést variabilní symbol sdělený mu prodávajícím;
d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, pokud to prodávající nabízí;
e) bezhotovostně platební kartou, pokud to prodávající nabízí;
f) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.3. Splatnost kupní ceny. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.4. Odeslání zboží až po zaplacení kupní ceny. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5) požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.5. Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.6. Slevy. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně sčítat nebo kombinovat.

4.7. Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupní smlouvy, od nichž nemůže kupující spotřebitel odstoupit. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení §§ 1824 až 1827občanského zákoníku, nelze odstoupit zejména od kupní smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2. Odstoupení kupujícího spotřebitele od kupní smlouvy do 14 dnů. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit a byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém kupující spotřebitel převzal zboží. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů prokazatelně doručeno, nikoliv pouze odesláno, a to na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@telekomunikace5.cz popř. zasláním formuláře,který je umístěn na hlavním panelu zde.Tímto odstoupením od kupní smlouvy je kupující spotřebitel oprávněn zboží vybalit z původního obalu a přiměřeným způsobem vyzkoušet, zda mu zboží vyhovuje. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ještě před odesláním zboží prodávajícím nebo před převzetím zboží. Způsob převzetí zboží kupujícím spotřebitelem nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy, tj. kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, kdy zboží převzal osobně od prodávajícího. Poškození zboží nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy. Nepřevzetím zboží na odběrném místě,nebo od dopravce dle určeného místa udané v objednávce kupujícím neznamená odstoupení od kupní smlouvy.Kupující bere na vědomí, že odstoupením od kupní smlouvy bez dalšího zaniká případná darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami (čl. 3.11, čl. 5.10).

5.3. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží nejpozději do patnácti (15) dnů od zániku kupní smlouvy (čl. 5.10), pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Pokud je kupující nejméně třicet (30) dnů v prodlení s vrácením zboží, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží. Zboží nemusí být vráceno v původním obalu, ovšem musí být kupujícím zabaleno takovým způsobem, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození – prodávající proto kupujícímu doporučuje, aby bylo zboží vráceno pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu zboží od kupujícího zpět k prodávajícímu.

5.4. Posouzení vráceného zboží prodávajícím. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím podle čl. 5.3 je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží nebylo kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

5.5. Vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy. Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu, včetně nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu, nejpozději do třiceti (30) dnů od zániku smlouvy (čl. 5.10), přičemž podmínkou vrácení celé kupní ceny je, že kupující vrátil prodávajícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží. Prodávající nese náklady související s vrácením kupní ceny v hotovosti přímo kupujícímu nebo bezhotovostně na bankovní účet kupujícího. Pokud ovšem kupující nesdělí prodávajícímu číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny a není možné vrátit kupní cenu jiným bezplatným způsobem, zašle prodávající kupní cenu na adresu kupujícího poštovní poukázkou, přičemž bude kupní cena snížena o náklady nutně vynaložené prodávajícím podle platného ceníku České pošty, s.p., případně jiného poskytovatele obdobných služeb platebního styku.

5.6. Právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2 má prodávající podle ustanovení §§ 1824 až 1827 občanského zákoníku právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje. Prodávající upozorňuje kupujícího, že skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující (uvedené částky jsou pouze orientační, může dojít k jejich navýšení a mohou tak přesáhnout kupní cenu zboží):

a) odborné posouzení stavu zboží: 300,- Kč až 5 000,- Kč;
b) odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu: 300,- Kč až 2 000,- Kč;
c) odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží: 100,- Kč až 5 000,- Kč;
d) odborné nové zabalení zboží: 500,- Kč až 2 000,- Kč;
e) přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu: 300,- Kč až 2 000,- Kč.

5.7. Právo prodávajícího na náhradu škody. Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody a to zejména pokud je vrácené zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

5.8. Možnost zápočtu prodávajícím. Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

5.9. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;
b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;
c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;
d) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;
e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;
f) pokud kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím (čl. 3.5);
g) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;
h) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas.

5.10. Zánik kupní smlouvy. Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zánik smlouvy nebo odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení nároků na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, nároků na náhradu vzniklé škody, nároků na úroky z prodlení a nároků na smluvní pokuty, neboť tato ustanovení jsou plně oddělitelná od kupní smlouvy a trvají i po zániku kupní smlouvy. Zánikem kupní smlouvy bez dalšího zaniká také případná darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami (čl. 3.11).

5.11. Zánik kupní smlouvy uzavřené s kupujícím podnikatelem. Pokud zanikne kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem dohodou smluvních stran na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů uvedených v čl. 5.9 písm. f), písm. g) nebo písm. h), je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny zboží nejpozději do patnácti (15) dnů od zániku kupní smlouvy.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob dodání zboží. Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností nabízených prodávajícím. Pokud se prodávající na základě zvláštního požadavku kupujícího dohodne s kupujícím na jiném způsobu dodání zboží, než který prodávající aktuálně nabízí, nese kupující od okamžiku, kdy prodávající předá zboží k přepravě, nebezpečí škody na zboží a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Kupující spotřebitel není povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat (tj. zboží vybalit z původního obalu), ovšem prodávající kupujícímu spotřebiteli kontrolu zboží doporučuje. Prodávající kupujícímu spotřebiteli dále důrazně doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad zboží nepřebírat a okamžitě to oznámit prodávajícímu anebo pro rychlejší vyřízení věci konečnému přepravci, tj. přímo řidiči anebo přepravci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách prodávajícího. Podpisem dodacího listu, případně jiného dokladu o převzetí zboží, kupující potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození, přičemž na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zboží nemůže být brán zřetel.

6.3. Převzetí zboží kupujícím podnikatelem. Kupující podnikatel je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tj. zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné zjevné vady zboží. Pokud kupující podnikatel zjistí zjevné vady zboží, je povinen to okamžitě oznámit prodejci nebo přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Pokud kupující podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady zboží okamžitě po jejich zjištění anebo pokud zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí kupujícím podnikatelem bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, tj. zejména skryté vady zboží, je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu ve smyslu ust. § 428 obchodního zákoníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od zjištění vad zboží.

6.4. Prodlení kupujícího s převzetím zboží. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen odeslat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít toto zboží při jeho dodání dopravcem,nebo vyzvednutím na určeném místě ,popř.při osobním vyzvednutí na výdejním místě ( Českobrodská 79,Praha 9). Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, a náhradu nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím osobám. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky pro dodání zboží zdarma,nebo osobní vyzvednutí na výdejním místě (Českobrodská 79,Praha 9).

6.5. Opakované dodání zboží. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.

6.6. Dodací podmínky prodávajícího. Podmínky přepravy zboží a další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží upravují dodací podmínky prodávajícího, které jsou součástí kupní smlouvy.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ (REKLAMACE), ZÁRUKA

7.1. Odpovědnost prodávajícího vyplývající z občanského zákoníku. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku.

7.2. Odpovědnost prodávajícího vyplývající z obchodního zákoníku. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 422 a násl. obchodního zákoníku.

7.3. Shoda s kupní smlouvou. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. Pokud to připouští povaha zboží, má kupující spotřebitel právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno nebo aby mu byla jeho činnost předvedena.

7.4. Rozpor s kupní smlouvou. V případě, že zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

7.5. Rozsah záruky. Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající kupujícímu za vady zboží, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (dále jen „záruka“). U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. U veškerého ostatního zboží se záruka nevztahuje na:

a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
b) mechanické poškození zboží způsobené kupujícím nebo třetí osobou;
c) vady způsobené neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním, montáží, údržbou nebo obsluhou, zanedbanou péčí o zboží nebo zásahem do zboží (zejména porušení pečetí);
d) vady způsobené nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží takovým způsobem, který je v rozporu s dokumentací výrobce zboží nebo obecnými zásadami užívání zboží;
e) vady způsobené použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, mechanickými, chemickými nebo fyzikálními vlivy podmínkám uvedeným v dokumentaci výrobce zboží nebo podmínkám přiměřeným běžnému užívání zboží;
f) vady způsobené vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo přírodními živly jako je voda, oheň, vítr, země anebo jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy.
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo třetí osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení zboží do provozu.

7.6. Záruční doba. Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli záruční dobu dvacet čtyři (24) měsíců a kupujícímu podnikateli poskytuje záruční dobu šest (6) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne, ve kterém kupující převzal zboží. Pokud má zboží uvést do provozu jiný subjekt než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří (3) týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po vyřízení reklamace byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, stejně tak, dojde-li k výměně pouze části zboží, na kterou byla poskytnuta záruka. Na vybrané zboží může kupující získat prodlouženou záruční dobu, ovšem musí splnit podmínky pro její získání, tj. zpravidla podat výrobci nebo dovozci zboží žádost o získání prodloužené záruční doby. V prodloužené záruční době za vady zboží neodpovídá prodávající, ale výrobce nebo dovozce zboží, u kterého kupující uplatňuje právo z odpovědnosti za vady zboží (reklamaci). Prodávající doporučuje kupujícímu, aby do skončení záruční doby uschoval doklad o zakoupení zboží (fakturu). Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke své jakosti, funkcím, užitným vlastnostem a danému účelu vydržet.

7.7. Záruční list. Prodávající k prodanému zboží běžně nevydává záruční listy, neboť pro uplatnění reklamace je dostačující doklad o zakoupení zboží (faktura). Na žádost kupujícího je prodávající ovšem povinen poskytnout záruku písemnou formou, tj. vydat kupujícímu záruční list. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi zboží váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

7.8. Uplatnění reklamace. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího (dále jen „reklamace“), uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, nebo provozovny určené k přijímání reklamací. Pro rychlé vyřízení reklamace prodávající doporučuje kupujícímu, aby využil reklamační formulář na webové stránce prodávajícího zde. Pokud je v záručním listě uvedena třetí osoba určená k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatňuje kupující reklamaci u této třetí osoby určené k provedení záruční opravy. Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží (např. kabely pro spuštění). Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury), kopie záručního listu nebo jiným věrohodným způsobem. Kupující není povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu originál dokladu o zakoupení zboží (fakturu), originál záručního listu, původní obal zboží ani návod k použití. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby bylo zboží dodáno k reklamaci pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby uplatnil reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

7.9. Lhůty pro vyřízení reklamace. Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

a) v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění;
b) v případě kupujícího podnikatele nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění;
c) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit podle čl. 7.11.

7.10. Odstranitelné vady. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit a po jejichž odstranění se zboží stává bezvadným, tj. zejména vady, jejichž odstraněním se nezhorší původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel v souladu s ust. § 622 odst. 1 občanského zákoníku:

a) právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit;
b) není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující spotřebitel právo požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti;
c) není-li výše uvedený postup možný, má kupující spotřebitel právo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.11. Neodstranitelné vady. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, pro které nemůže být zboží užíváno jako zboží bez vad, tj. zejména vady, které nelze odstranit, aniž by se nezhoršil původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava nemůže být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující spotřebitel v souladu s ust. § 622 odst. 2 občanského zákoníku:

a) právo na výměnu zboží;
b) právo od kupní smlouvy odstoupit.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující spotřebitel výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.12. Odstranitelné vady vyskytující se opětovně nebo ve větším počtu. Stejná práva jako v čl. 7.11 písm. a), písm. b) má kupující spotřebitel také v následujících případech:

a) jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující spotřebitel nemůže kvůli opětovnému vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat – za „opětovné vyskytnutí vady po opravě“ se v době uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem považuje výskyt této vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách, pod podmínkou, že se jedná o výskyt a opravu stejné vady;
b) jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující spotřebitel nemůže kvůli většímu počtu vad zboží řádně užívat – za „větší počet vad“ se v době uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem považují současně alespoň tři odstranitelné vady, pod podmínkou, že každá jednotlivá vada brání řádnému užívání zboží.

7.13. Vady zboží II. jakosti nebo zboží použitého. Má-li zboží II. jakosti prodávané za nižší cenu nebo zboží použité vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Zboží II. jakosti je pouze zboží, které je prodávajícím takto zřetelně označeno ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce a je prodáváno za cenu nižší, než je obvyklá cena zboží bez vad, zejména z důvodu nepodstatného mechanického poškození, které nemá vliv na funkci a užitné vlastnosti zboží nebo z důvodu poškození či znečištění obalu zboží.

7.14. Volba práva z odpovědnosti za vady zboží. Kupující spotřebitel není oprávněn uplatňovat jiná práva z odpovědnosti za vady zboží, než která vyplývají z právních předpisů a která jsou uvedena v čl. 7.10, 7.11, 7.12 a 7.13, pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Jakmile kupující spotřebitel vykoná volbu práva z odpovědnosti za vady zboží a uplatní jedno z možných práv, je svým projevem vůle vázán a není oprávněn jednostranně volbu uplatněného práva měnit. Jiné právo z důvodu téže vady je kupující spotřebitel oprávněn učinit pouze tehdy, kdyby uplatněné právo zaniklo (např. z důvodu nemožnosti plnění) anebo kdyby vada, pro kterou bylo právo uplatněno, nabyla nového charakteru.

7.15. Zánik a přechod práv z odpovědnosti za vady zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Odpovědnost za vady zboží je závazkovým právním vztahem mezi prodávajícím a kupujícím.

7.16. Odstranění vad zboží třetími osobami. Kupující není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodávajícího. Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny.

7.17. Možnost řešení sporu lze i mimosoudním řešením spotřebitelských sporů z kupní smlouvy.K tomu je příslušná obchodní inspekce,se sídlem Štěpánská 567/15,120 00 Praha2,IČO:000120869,http://www.coi.cz.

7.18. V případě sporu se obě strany zavazují poskytnout vše v listinné podobě a to zasláním doporučeně na příslušnou adresu.       

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Výhrada vlastnictví. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Dárkový poukaz. Kupující má možnost ve webovém rozhraní obchodu koupit dárkový poukaz za kupní cenu odpovídající hodnotě dárkového poukazu, případně může prodávající poskytnout kupujícímu dárkový poukaz zdarma, zejména jako výraz poděkování kupujícímu za řádně splněnou kupní smlouvu. Dárkový poukaz je možné využít při nákupu zboží ve webovém rozhraní obchodu, pokud to prodávající u konkrétního zboží umožnuje, a to pouze do okamžiku uzavření kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy již nelze dárkový poukaz na zakoupené zboží uplatnit (např. při převzetí zboží). Dárkový poukaz obsahuje kód sestávající z čísel a písmen, po jehož zadání v průběhu vyplňování objednávky bude kupní cena zboží okamžitě snížena o hodnotu dárkového poukazu. Dárkový poukaz není vystavován na jméno a je tedy přenosný. Hodnota dárkového poukazu a doba jeho platnosti vyplývají z obsahu dárkového poukazu. Dárkový poukaz ani jeho hodnotu nelze vyměnit za peníze. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednorázově v rámci jedné kupní smlouvy, tj. v průběhu vyplňování objednávky lze uplatnit nejvýše jeden dárkový poukaz. Dárkové poukazy nelze vzájemně sčítat nebo kombinovat. Pokud je kupní cena zboží nižší než hodnota dárkového poukazu, není prodávající povinen tento rozdíl kupujícímu vyplatit nebo vrátit. Pokud je kupní cena zboží vyšší než hodnota dárkového poukazu, je kupující povinen tento rozdíl doplatit. Dárkový poukaz není cenným papírem, proto jeho poškození nebo ztráta nejsou důvodem k jeho zrušení, tj. pokud kupující prokáže získání či zakoupení dárkového poukazu, může mu prodávající vystavit nový dárkový poukaz ve stejné hodnotě. Pokud kupující zakoupil dárkový poukaz, uplatní se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek o kupní smlouvě. Pokud prodávající poskytl kupujícímu spotřebiteli dárkový poukaz zdarma a následně kupující spotřebitel odstoupil od kupní smlouvy v souladu s čl. 5.2, není prodávající povinen nahradit kupujícímu spotřebiteli uplatněný dárkový poukaz nebo mu vystavit nový dárkový poukaz. Další podmínky pro využití dárkových poukazů mohou být stanoveny na webových stránkách nebo ve webovém rozhraní obchodu.

8.3. Autorské právo. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4. Užívání webového rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Informace uvedené na webových stránkách. Kupující bere na vědomí, že informace uvedené na webových stránkách přebírá prodávající od třetích osob, a proto mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby. Informace uvedené na webových stránkách se týkají jednotlivých modelových řad zboží, přičemž mezi těmito informacemi nebo zobrazením zboží a skutečným stavem mohou být odlišnosti v nepodstatných detailech, příslušenství nebo ve vzhledu zboží.

8.6. Zvláštní garance a záruky. Prodávající neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z právních předpisů a záruk, které nad rámec právních předpisů poskytují třetí osoby. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.7. Odpovědnost prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

8.8. Omezení odpovědnosti prodávajícího za škodu vzniklou kupujícímu podnikateli. V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla zaviněním prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců, přičemž neodpovídá za ušlý zisk. V obou případech odpovídá prodávající za škodu do výše typické škody, kterou bylo možno předvídat při uzavření kupní smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Zákon o ochraně osobních údajů. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Osobní údaje. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Souhlas kupujícího. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Správnost, pravdivost a aktualizace osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

9.5. Zpracovatel osobních údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Doba a způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Odvolání souhlasu kupujícího. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. Chybné zpracování osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Informace o zpracování osobních údajů. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Forma a způsob doručování. Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

10.2. Okamžik doručení. Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, pokud se odesílateli nevrátí zpět jako nedoručená nebo pokud se odesílatel jiným způsobem nedozví o tom, že zpráva nebyla doručena, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Souhlas kupujícího s obchodními podmínkami. Registrací kupujícího na webové stránce nebo uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s dodacími podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího není možné.

11.2. Smluvní pokuty. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.

11.3. Živnostenské oprávnění. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.4. Salvátorská klauzule. Pokud kterékoliv ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy či jiného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy nebo jiných ujednání. Smluvní strany jsou v takových případech povinny nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

11.5. Postoupení pohledávek a závazků. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

11.6. Archivace kupní smlouvy. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

11.7. Prorogační doložka pro kupujícího podnikatele. Kupující podnikatel souhlasí s tím, že všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudem České republiky, jehož příslušnost bude určena podle sídla prodávajícího.

11.8. Kontakt. Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: TELEKOMUNIKACE 5 s.r.o.,Rudníkovská 186, 190 12 Praha 9 , adresa elektronické pošty: obchod@telekomunikace5.cz , telefon: +420 226 803 004.

11.9. Účinnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.1.2014.

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. (www.spotrebitele.info).

 

X

Tato cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost na našem e-shopu a odstraňovat případné chyby, které se při procházení webu naleznou.

Souhlas
Nesouhlas